1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

  Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce w związku z rekomendacjami Rzecznika Praw Obywatelskich dla Premiera w sprawie walki z mową nienawiści.
Oświadczenie

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Stowarzyszenia Romów w Polsce

w związku z rekomendacjami Rzecznika Praw Obywatelskich dla Premiera w sprawie walki z mową nienawiści

W dniu 21 lutego 2019 r. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 20 rekomendacji dotyczących skutecznej walki z mową nienawiści i przestępstwami z nią związanych. Przekazując rekomendacje Rzecznik wyraził nadzieję, że Premier potraktuje te rekomendacje jak wstęp do poważnej debaty na temat zaangażowania władz w walkę z mową nienawiści. Zwrócił także uwagę na ważny krok ze strony premiera, jakim było powołanie w dniu 20 lutego 2018 r. Międzyresortowego Zespołu (ds. spraw przeciwdziałania propagowania faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość”).

Z satysfakcją przyjmujemy działania Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż mogą być one bardzo pomocne w walce Stowarzyszenia Romów w Polsce z mową nienawiści względem naszej mniejszości.

Ponieważ do wielu osób nie dotarły rekomendacje i nie znają one szczegółów pisma Rzecznika do Premiera, przeto poniżej przedstawiamy zalecenia dotyczące mowy nienawiści wobec mniejszości narodowych i etnicznych (bez rekomendacji nr 1, 9, 15-16 oraz 19-20, które dotyczą nas pośrednio). Zalecenia zostały podzielone na cztery grupy tematyczne.


I. Z zakresu zmian w prawie:


  2) Karalność samego członkostwa w organizacjach promujących lub podżegających do nienawiści rasowej.

  Postulat zgodny z Ogólnymi Rekomendacjami Komitetu ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej z 26 września 2013 r.

   

  3) Wprowadzenie ustawowej definicji mowy nienawiści.

  Obecnie przestępstwo to nie ma definicji. Można je zrekonstruować na podstawie trzech przepisów Kodeksu karnego – art. 119 par. 1, art. 256 par. 1 oraz art. 257.

   

II. Rekomendacje dotyczące walki z mową nienawiści w Internecie: 


4) Utworzenie kodeksów dobrych praktyk przez dostawców usług internetowych i organizacje pozarządowe. Zgodnie z dyrektywą nr 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. Polska ma obowiązek wspierania wymienionych kodeksów. 


5) Powołanie w Polsce niezależnych punktów kontaktowych i organów doradczych, czuwających nad egzekwowaniem obowiązków dostawców usług internetowych. 

Taki organ powinien mieć uprawnienia do rozpatrywania skarg na administratorów stron internetowych, prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz wymierzania proporcjonalnych sankcji w razie uchybień.


6) Uświadomienie administratorów komercyjnych internetowych portali informacyjnych o obowiązku moderowania, filtrowania i usuwania komentarzy, które mogą być mową nienawiści. 

Taki obowiązek wynika z wytycznych Prokuratora Generalnego z dnia 26 lutego 2014 r., ale nikt go nie egzekwuje.

    

7) Wprowadzenie obowiązku usługodawców internetowych zawiadamiania organów ścigania w przypadkach mowy nienawiści.

Taki obowiązek byłby istotnym dopełnieniem uregulowanej w dyrektywie procedury sprowadzającej się do usunięcia bezprawnych treści.


8) Obowiązek wprowadzenia przez dostawców usług internetowych formularza zgłaszania on line bezprawnych treści i doprecyzowanie terminów na ich usunięcie. Wprowadzenie tzw. ślepego pozwu skierowanego przeciw osobie naruszającej prawo o nieustalonej tożsamości. 


 

III . Zmiany dotyczące świadomości społecznej i prawnej:

 

10-14) Prowadzenie kampanii społecznych adresowanych do młodzieży szkolnej, prowadzenie szkoleń na temat szkodliwości mowy nienawiści, szkoleń metodycznych dla nauczycieli, z prawnych aspektów mowy nienawiści dla policjantów,, prokuratorów i sędziów oraz adwokatów i radców prawnych. 


IV. Zmiany związane z działalnością organów władzy. 

:

   17) Kompleksowa analiza tego, jak prokuratura przeciwdziała mowie nienawiści, m.in. pod kątem realizacji wytycznych Prokuratora Generalnego z 26 lutego 2014 r. w tej sprawie. 

   W oświadczeniu z dnia 18 stycznia 2019 r. ws. wzmożenia pracy prokuratury i policji przeciwko mowie nienawiści w domenie publicznej, w tym w Internecie - opublikowanym na naszej stronie - poddaliśmy ocenie funkcjonowanie tych wytycznych. Stwierdziliśmy, że wytyczne co do zasady nie są realizowane w bieżącej pracy prokuratury.

    

   18) Przegląd wszystkich spraw umorzonych przez prokuraturę w okresie ostatnich 3 lat, w których możliwe było postawienie zarzutów promowania mowy nienawiści. Stowarzyszenie Romów w Polsce w ostatnich kilku latach kilkadziesiąt razy zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa z mowy nienawiści. Wszystkie zawiadomienia zostały załatwione odmownie (postępowania nie wszczęto, zaś wszczęte umorzono), przeważnie z powodu niestwierdzenia przez prokuraturę znamion czynu zabronionego. Uważamy, że większość tych zawiadomień była prawnie uzasadniona i sprawcy powinni być ukarani przez właściwy sąd. Te sprawy też należałoby przeglądnąć. 

    

Stowarzyszenie Romów w Polsce uważa, że Rzecznik Praw Obywatelskich celnie sformułował rekomendacje i dlatego z nadzieją oczekuje na decyzję Premiera. Wprowadzenie w życie wskazanych rekomendacji z pewnością ograniczyłoby zjawisko tzw. mowy nienawiści, która jak trucizna niszczy konstytucyjne zasady równości i niedyskryminacji. 

 

Roman Kwiatkowski

Prezes Zarządu

 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)