1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Oświadczenie w związku z posiedzeniem Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Oświęcim, dnia 17 lutego 2015 r. 

Oświadczenie Stowarzyszenia Romów w Polsce w sprawie 10 rocznicy uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 


                W dniu jutrzejszym tj. 18 lutego 2015 r. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych poświęcone 10 rocznicy uchwalenia ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. W trakcie posiedzenie odbędzie się dyskusja na temat funkcjonowania tej ustawy a także nad informacją Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
W związku z tą rocznicą Stowarzyszenie Romów w Polsce stwierdza, że uchwalenie ponad 10 lat temu przedmiotowej ustawy było bardzo istotną zmianą w postrzeganiu mniejszości narodowych i etnicznych przez państwo polskie. Po raz pierwszy prawa i obowiązki mniejszości  zostały określone w ustawie. W ten sposób zapis art. 35 Konstytucji dotyczący mniejszości został przeniesiony na poziom ustawy, co niewątpliwie korzystnie wpłynęło na wzajemne stosunki  państwo – mniejszości.
Podkreślając wartość jaką stanowi ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. zauważyć jednakże należy, że z powodu upływu owych 10 lat a także zmian społecznych, gospodarczych, czy socjalnych, jakie nastąpiły w tym czasie a przede wszystkim z powodu wejścia Polski w dniu 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, wiele jej zapisów stało się anachronicznych nie odpowiadających duchowi obecnych czasów. Ubiegłoroczna nowelizacja dotycząca wprowadzenia do ustawy integracji obywatelskiej i społecznej,  nie wynikała z analizy dotychczasowych zapisów ustawy, lecz z braku podstawy prawnej do wdrożenia  „ Programu integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014 – 2020”. Niezależnie od powyższego zauważam, że potrzeba integracji mniejszości występuje przede wszystkim ze strony rządowej a nie tych mniejszości. Jestem zdumiony że pragnie się zintegrować Niemców, Ukraińców, Białorusinów, Słowaków, Ormian, Litwinów, Romów i Żydów, w sytuacji gdy mniejszości te pragną żyć w społeczeństwie polskim na dotychczasowych warunkach kulturowych. Wartości te mają dla nich fundamentalne znaczenie. 

W przedstawionej sytuacji  w połowie ub. roku Stowarzyszenie przygotowało projekt ustawy  o zmianie ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych. Projekt ten został przekazany w ub. roku  sejmowej Komisji  Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
W projekcie uwzględniliśmy propozycję zmian w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. koniecznych z punktu widzenia funkcjonowania mniejszości etnicznej romskiej. Główny nacisk Stowarzyszenie położyło na funkcjonowanie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ale także zaproponowaliśmy i inne zmiany.

Jakie zmiany w przedstawionej sprawie są konieczne:

1.Należy koniecznie wprowadzić kadencyjność sprawowania funkcji członka Komisji Wspólnej. Dlatego zaproponowaliśmy w ust. 2  art. 24 ustawy ograniczenie  kadencji członka Komisji Wspólnej do 5 lat. Dotychczas ustawa nie ograniczała czasokresu członkostwa w Komisji, co oznacza, że można być członkiem Komisji nawet dożywotnio. Nie trzeba wiele wysiłku by udowodnić ,że taka regulacja jest niewłaściwa i patologiczna. Stowarzyszenie posiada  wiele argumentów uzasadniających  pilną potrzebę wprowadzenia kadencyjności członkostwa. 
Należy zauważyć, że wskutek braku kadencji  członkowie Komisji byli powoływani  na czas nieoznaczony, co uniemożliwiało mniejszościom narodowym i etnicznym dokonanie jakichkolwiek zmian osobowych, poza iluzorycznymi „możliwościami”  określonymi w art. 24 - 25 ustawy.

2.Istotą zaproponowanej przez Stowarzyszenie nowelizacji ustawy stanowi nowe brzmienie ust. 6 w art. 24 ustawy.                   W zmianie tej Stowarzyszenie w nowy sposób określiło sposób wybierania oraz desygnowania kandydatów na  członków Komisji Wspólnej. W chwili obecnej przepis ten nie ustala żadnej formy wyboru (konsultacji) tych kandydatów. Nadto przewiduje, że  w przypadku gdy mniejszość przedstawi  Ministrowi ilość kandydatów inną niż przewiduje ust.  1 pkt 2 tego artykułu tzn. mniej, czy więcej niż dwie osoby, to Minister Administracji i Cyfryzacji sam wskazuje kto ma być kandydatem na członka Komisji Wspólnej.  Ponieważ w przypadku Romów, którzy zrzeszeni są w ponad 100 organizacjach pozarządowych uzgodnienie dwóch wspólnych kandydatów do Komisji Wspólnej jest praktycznie niemożliwe, przeto każdorazowo Minister stosuje zasadę opisano w ust. 6,czyli sam wybiera i wskazuje Premierowi kandydatów, co jest formą ubezwłasnowolnienia  mniejszości romskiej. Stowarzyszenie jako autor projektu ustawy  uważa, że tylko zwycięzcy konsultacji, czyli osoby które uzyskały największe poparcie swojej mniejszości lub społeczności winni być wskazywani przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Premierowi do powołania na członków Komisji Wspólnej.
Przedstawiona propozycja nowelizacji ustawy jest jedną z kilku zaproponowanych i wynika z  kilkuletnich bardzo negatywnych doświadczeń Stowarzyszenia związanych z próbami odwołania członków Komisji Wspólnej.

Podając powyższe Stowarzyszenie wyrażam nadzieję, iż w związku z zaistniałą dyskusją na forum Sejmu na temat 10-lecia uchwalenia ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. dojdzie w najbliższym czasie do istotnych zmian w tej ustawie, polegających w szczególności na upodmiotowieniu  mniejszości, w tym mniejszości etnicznej romskiej, o czym mówi Konstytucja,  w stosunkach z administracją rządową.

 Roman Kwiatkowski
Prezes Zarządu Głównego

 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)