1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Po zapoznaniu się z wypowiedzią Pawła Maja, radnego Rady Miejskiej w Puławach, opublikowanej w dniu 17 lutego 2015 r. m.in. na portalu:  naTemat.pl („Na aktywizację wydaliśmy 2 mln zł, ani jeden Rom nie podjął pracy”), Stowarzyszenie Romów w Polsce stwierdza, że zawarte w niej stwierdzenia w dużej części mijają się  z prawdą, zaś ich opublikowanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Na wstępie  oświadczenia zauważamy, że Romowie od kilkuset lat zamieszkują na terytorium państwa polskiego będąc cały czas jego obywatelami. Nie ma więc żadnych podstaw do twierdzenia, że powinni być traktowani inaczej jak reszta społeczeństwa. Z żadnego przepisu Konstytucji, ani innej ustawy nie wynika, że mają oni mniejsze lub większe prawa, niż reszta społeczeństwa. Oznacza to, że mają takie same prawa i obowiązki, jak pozostali obywatele. 

Wypowiedź radnego puławskiego wskazuje, że  po raz kolejny jesteśmy świadkami sytuacji, w której Romowie stają się ofiarami potyczek lokalnych polityków oraz kolejnych rządowych programów na rzecz Romów, które zamiast pomagać - ich stygmatyzują.  O złym odbiorze programu przez członków społeczeństwa większościowego świadczą negatywne wpisy i komentarze pod różnymi publikacjami przedstawiającymi realizację rządowego programu, w szczególności poniesione nakłady na rzecz Romów. Wypowiedź radnego Pawła Maja wpisuje się w tę retorykę.  Nieprawdziwe informacje podane przez radnego a opublikowane w mediach podsycają rasistowską nienawiść do społeczności romskiej, co już spowodowało nasze wystąpienie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Stowarzyszenie Romów w Polsce od dawna apeluje do strony rządowej, by zaprzestała tworzenia specjalnych form wspierania mniejszości romskiej, gdyż ta forma „pomocy" rykoszetem odbija się w postaci nienawistnych wystąpień części tzw. społeczeństwa większościowego względem naszej mniejszości etnicznej. Jak stwierdziliśmy powyżej Romowie chcą być  traktowani tak samo, jak wszyscy obywatele a ich udział w programach rządowych, w tym w programie aktywizacji zawodowej powinien być uzależniony od tego czy spełniają wymogi formalne do uczestnictwa a nie od pochodzenia etnicznego.

Ustosunkowując się do  niektórych części wypowiedzi radnego zauważyć należy, co następuje.

1)       Radny stwierdza: Powszechnym zjawiskiem jest to, że Romki szczególnie małoletnie, ale nie tylko,  przepisują swe dzieci na babki czy prababki uzyskując w ten sposób w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie status rodzin zastępczych " . Jest to wypowiedź całkowicie niezgodna ze stanem faktycznym. W Puławach obecnie  jest jedna rodzina romska ustanowiona przez sąd  rodziną zastępczą z racji pokrewieństwa. Jeśli jest inaczej i stan ma charakter bezprawny, to radny winien zawiadomić organy kontrolne celem zbadania stanu sprawy lub zaprzestać wygłaszania nieprawdziwych (zasłyszanych ) opinii.

2)      Radny stwierdza: „Szefowa MOPS-u powiedziała nam, że,  „prawie cała ta grupa dotknięta jest chorobami psychicznymi" i „widać to nawet w czasie pracy" i że z logicznego punktu widzenia nie jest możliwe, by większość tej społeczności pobierała zasiłki na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności. Wypowiedź szefowej MOPS-u dotycząca chorób psychicznych u Romów jest niedopuszczalna, gdyż dotyczy urzędnika, który informacje pozyskane w związku z wykonywaną praca winien zachować jako informację służbową lub jeśli uważa że naruszono prawo podjąć działania w celu ścigania osób naruszających prawo. Zwracamy szczególnie uwagę na treść przepisu art.100 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), który brzmi:

„1.W postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej  ..... rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia.". Szefowa MOPS-u podała radnemu wszystkie dane dotyczące jednej z grup beneficjentów, czym niewątpliwie naruszyła wymieniony przepis.

W sprawie tej Stowarzyszenie wystąpiło do Prezydenta Puław, jako przełożonego szefowej MOPS w Puławach, o wyciągnięcie konsekwencji prawnych.

3)      Radny stwierdził również,  że „Romowie mają wyjątkowe przywileje i blokują pomoc ludziom bardziej potrzebującym." Dane wskazują, że  w  2014 r. z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej korzystało 1520 rodzin, w tym 65 rodzin romskich, co stanowi 4,3%. Wydatki na świadczenia finansowe i niefinansowe w różnej formie wyniosły w roku 2014r. kwotę 8 677 473 zł, w tym na rzecz społeczności romskiej kwotę 295 961 zł, co stanowi 3,4%. Statystycznie w 2014 r. na rodzinę pochodzenia polskiego wydano kwotę 5 760 zł, zaś na rodzinę pochodzenia romskiego kwotę 4 553 zł. Przedstawione fakty przeczą tezom wygłoszonym przez  radnego.                                                                                                                              

Oceniając przedstawione dane zastanawiamy się kto i na jakiej podstawie zlecił wykonanie analizy wydania środków z pomocy społecznej na społeczność romską? Dlaczego decydent nie poszedł dalej w analizie by zbadać ile środków otrzymali mieszkańcy Puław pochodzenia żydowskiego, niemieckiego, ukraińskiego, ormiańskiego,  czy tatarskiego? Dlaczego nie zbadano i nie podano ile osób pochodzenia polskiego ukończyło różne kursy i szkolenia organizowane przez organy państwowe oraz nie podjęło pracy z przyczyn obiektywnych, czy subiektywnych?

Pytania można mnożyć. Wniosek nasuwa się jeden. W Polsce nie można korzystać z legalnych form pomocy społecznej, nawet jeśli spełnia się wszystkie warunki ustawowe, jeśli jest się osobą pochodzenia romskiego. Taka pomoc jest od początku podejrzana oraz uzyskana na pewno nielegalnymi sposobami. Jak to więc jest z tą równością wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji)!

Reasumując stwierdzamy, że wypowiedzi radnego Pawła Maja (oparte o dane przekazane bezprawnie przez  dyrektorkę lokalnego MOPS) bazują  na   najprostszych stereotypach i są  pełne uprzedzeń.  Gdyby to były wypowiedzi przekazane zebranym na spotkaniu zamkniętym, to można by przejść nad nimi do porządku dziennego. Niestety słowa te trafiły do mediów głównego obiegu w tym do Internetu, a co za tym idzie do szerokiego grona odbiorców. Silne stereotypy i uprzedzenia, nieznajomość stanu faktycznego oraz prawa  spowodowały, że Romowie w sposób nie zawiniony po raz kolejny padli ofiarą bezpardonowego ataku. Stowarzyszenie Romów w Polsce wykorzysta wszelkie możliwości prawne by osoby winne wskazanych działań poniosły prawną odpowiedzialność.

 

Oświęcim, dnia 24 lutego 2015 r.

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)