1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

List otwarty w sprawie publikacji w "Rzeczpospolitej"

Oświęcim, dnia 7 października 2014 r.

LIST OTWARTY

          Do Redaktora Naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” Bogusława Chrabota      
Szanowny Panie Redaktorze,
artykułach dodatku Plus Minus z 20-21 września br. kwestii położenia i sytuacji obywateli polskich należących do mniejszości romskiej we współczesnej Polsce i Europie. Przedstawiony materiał jest w dużej mierze rzetelny i obiektywny, jednakże zawiera też kilka opinii, które bez wahania mogę nazwać dyskryminującymi, a nawet rasistowskimi. Po tak szanowanym i opiniotwórczym czasopiśmie powinniśmy spodziewać się sądów wyważonych i nieobarczonych stereotypami i uprzedzeniami. Niestety, ku memu ogromnemu żalowi, nie udało się zachować i utrzymać tych standardów autorom dwóch artykułów, a mianowicie Dominikowi Zdortowi w Nie dajmy się oromić oraz Markowi Kozubalowi i Janinie Blikowskiej w Nie tylko pokrzywdzeni. Jeśli chodzi o pierwszy wymieniony artykuł, to autor wykazał się nie tylko brakiem znajomości tematu oraz pozostawiającymi wiele do życzenia umiejętnościami kreowania i nakreślania analogii pomiędzy używaniem nazw Romowie i Cyganie a innymi nazwami własnymi poszczególnych wymienionych w tekście narodów, ale także postanowił uzupełnić artykuł o nic niewnoszącą i stygmatyzującą anegdotę o „przestępczości cygańskiej”. Zadaje sobie pytanie – czemu miała ona służyć? Podsycaniu już i tak silnych emocji i napięć pomiędzy społecznością romską a społeczeństwem większościowym. Kreowaniu wśród czytelników poczucia, że społeczność romska odpowiada zbiorowo za czyny jednostek? Czy może wzbudzaniu kontrowersji i przyciągnięciu większej liczby czytelników? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedz jest pozytywna, nasuwa się tylko jeden komentarz – takie zabiegi nie przystoją dziennikarzom i osobom, które chcą kształtować opinie czytelników. Zdecydowanie jednak najbardziej oburzyły mnie supozycje zawarte w drugim wspomnianym artykule – Nie tylko pokrzywdzeni  takie jak np. sformułowanie, że: Cyganie powinni respektować standardy kulturowe społeczeństwa polskiego i powstrzymywać się przed kreowaniem siebie na ofiary rasizmu w sytuacjach, w których sami wywołują konflikty. Mamy tu do czynienia nie tylko z niedopuszczalną stygmatyzacją i „wrzucaniem wszystkich do jednego worka”, ale także ze wzmacnianiem i ugruntowywaniem z gruntu błędnego i krzywdzącego przekonania, że Romowie nie są częścią społeczeństwa polskiego, ale obcymi, przybyszami, którzy muszą się dostosować do norm kulturowych. Romowie są częścią dziedzictwa i narodu polskiego od ponad sześciu wieków, a ich status uznany jest przez Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z 6 stycznia 2005 roku. To nie imigranci, którzy muszą się dostosować! Ochrona i kultywowanie tradycji i zwyczajów jest zagwarantowane zarówno we wspomnianej ustawie, jak i w art. 35 Konstytucji. Ponadto, sugerowanie, że Romowie kreują się na ofiary rasizmu i to w sytuacjach przez nich wywoływanych, jest bezzasadne. Czy autor wczytał się kiedykolwiek w historię tej społeczności czy bazuje jedynie na kilku utartych opiniach i kilku wyrwanych z kontekstu zdaniach? Niestety, jestem przekonany, że autor takich słów jak: Co ważne, nie doszło do fizycznej napaści na żadnego przedstawiciela mniejszości cygańskiej, cała agresja tłumu skierowała się na niszczenie jej mienia nie posiada ani odpowiedniej dozy obiektywizmu ani empatii i zrozumienia dla skomplikowanych stosunków romsko-nieromskich, obciążonych latami zaniedbań, przemocy, niedopowiedzeń i potęgujących wrogość posunięć kolejnych władz.
Podając powyższe pragnę zwrócić uwagę na standardy o charakterze ustrojowym. Zgodnie z art. 2 oraz 32 Konstytucji Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym  zasady sprawiedliwości społecznej, w którym wszyscy obywatele są równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Dla nas jako mniejszości narodowej istotny jest zwłaszcza art. 35 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych (w tym romskiej) wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Co te zapisy oznaczają? Że poza wymienionymi preferowanymi wartościami kulturowymi obywatele polscy będący przedstawiciele mniejszości, w tym romskiej winni korzystać ze wszystkich praw oraz być obciążeni wszystkimi obowiązkami jak społeczeństwo tzw. większościowe. Mają więc prawo do korzystania z prawa do zabezpieczenia społecznego, do edukacji, do sądów, do pracy, do ochrony zdrowia, czy do pomocy społecznej. W przypadku zaś przekroczenia praw i obowiązków winni ponosić konsekwencje, tak jak inni obywatele, bez preferencji, ale i bez dyskryminacji. Taka winna być nasza Rzeczpospolita.
 Niech dla kontrastu na koniec wybrzmią słowa z innego tekstu z tego numeru Plus Minus, a mianowicie Wędrowcy na bezdrożach: Zbyt wielkim uproszczeniem jest sprowadzenie „kwestii cygańskiej" do problemu ekonomicznego z jednej lub do wskazywania nietolerancji i rasizmu z drugiej strony. W istocie to jeden z najbardziej dramatycznych kryzysów społeczno-ekonomicznych Europy, na którego rozwiązanie nigdzie nie znaleziono dotychczas skutecznej recepty. O to właśnie apeluję: rozmawiajmy, szukajmy rozwiązań, współpracujmy, a nie stygmatyzujmy, ośmieszajmy i dyskryminujmy.

                                          Z poważaniem
                                        Roman Kwiatkowski
                            Prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)