Cel projektu

Celem gównym pojektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 30 Romów zamieszkałych na terenie województwa ślaskiego, posiadających wykształcenie minimum podstawowe, w wieniu 15-24 lat w tym kobiet, przez okres 9 miesięcy we współpracy z Romskim Stowarzyszeniem Północnych Moraw (Sdružení Rómů Severní Moravy).

Cel ten będzie osiągnięty  poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Określenie zasad współpracy ponadnarodowej, wdrażanych nowych metod i technik pracy, na konferencji i warsztatach otwierających projekt i konferencji podsumowujących  projekt
  • Integracje zawodową uczestników poprzez doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe
  • Przygotowanie uczestników do podjęcia pracy zawodowej w tym: prawidłowej organizacji pracy, komunikacji, dyscypliny i postawy wobec pracy, jako poszukwanych przez pracodoawców umiejętności miękkich
  • Integracje i aktywizację społeczną uczestników projektu poprzez zorganizowanie Centrum Aktywizacji Lokalnej
  • Przeprowadzenie 6 wizyt studyjnych dla uczestników projektu we współpracy z partnerem  z Czech, podczas których Romowie z Polski odbędą sesje coachingu i mentoringu zawodowego
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiekszenie kompetencji językowych, przeprowadzenie zajęć nauki czytania i pisania oraz wypełniania dokumentacji urzędowej w języku polskim

Cel główny projektu jest zgodny z Narodową Stgrategią Spójności, celami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz  Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Ślaskie 2020” .

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)