1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczecznie w sprawie ponownego uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Oświadczenie

Stowarzyszenia Romów w Polsce z dnia 31 maja 2022 r. 

w sprawie ponownego uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Szef Urzędu) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (dalej: WSA) wydał w dniu 14 grudnia 2020 r. wyrok o sygnaturze akt II SA/Bd 854/20 w przedmiocie odmowy przyznania przez Szefa Urzędu uprawnień kombatanckich obywatelowi polskiemu pochodzenia romskiego Panu Robertowi B., w którym uchylił zaskarżoną decyzję nakazując organowi ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dnia 16 sierpnia 2021 r. Szef Urzędu kolejny raz odmówił Panu Robertowi B. przyznania uprawnień kombatanckich. Na decyzję Szefa Urzędu Pan Robert. B. - przy naszej pomocy – wniósł skargę.

W dniu 19 maja 2022 r. WSA wydał kolejny wyrok w sprawie ponownie uchylając decyzję Szefa Urzędu. W uzasadnieniu wyroku WSA stwierdził, ze skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż „zaskarżona decyzja narusza przepisy postępowania, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.” 

Stwierdzamy, że jest to już czwarty wyrok sądów administracyjnych w okresie ostatnich trzech lat korzystny dla obywateli polskich pochodzenia romskiego starających się o przyznanie uprawnień kombatanckich w związku z pobytem w getcie w czasie II wojny światowej. Ma on więc dla Stowarzyszenia Romów w Polsce a także dla całej społeczności romskiej bardzo istotne znaczenie. 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) od wielu lat konsekwentnie odmawiał i nadal odmawia romskim wnioskodawcom przyznania uprawnień kombatanckich z tytułu pobytu w getcie. Prawo do takich uprawnień wynika z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276). Dzieje się tak pomimo przedstawiania przez romskich wnioskodawców dowodów dopuszczanych przez Kodeks postępowania administracyjnego w postaci zeznań świadków, oświadczeń wnioskodawcy, zaświadczenia Romskiego Instytutu Historycznego, czy wreszcie decyzji niemieckich urzędów Deutsche Rentenversicherung (niemiecki ZUS), Bundesamt fuer zentrale Dienste und offene Vermoegensfragen, czy Federalne Ministerstwo Finansów o przyznaniu kolejnym obywatelom polskim pochodzenia romskiego świadczeń emerytalno-rentowych, czy odszkodowań za pobyt w getcie. Świadczenie takie od strony Niemieckiej otrzymał również skarżący Pan Robert B. 

Dziwi konsekwencja Urzędu w zakresie odmawiania uznawania w postępowaniu nie tylko polskich dowodów w postaci zeznań, oświadczeń i zaświadczeń, ale także decyzji niemieckich, które były wydawane w imieniu państwa będącego następcą prawnym Rzeszy Niemieckiej (sprawcy). 

Stowarzyszenie Romów w Polsce w rozmowach z Szefem Urzędu oraz pismach kierowanych do Urzędu zwracało uwagę nie tylko na bezzasadne nieuznawanie polskich i niemieckich dowodów, ale także na polsko-niemiecką Umowę z dnia 5 grudnia 2014 r. o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 714), która w art. 2 stwierdza, że jej zapisy dotyczą osób prześladowanych, które ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce nie otrzymały świadczeń z tytułu zatrudnienia w getcie na podstawie niemieckich przepisów emerytalno-rentowych. 

Z analizy uzasadnienia wyroku WSA z dnia 19 maja 2022 r. wynika, że Sąd ten uwzględnił skargę w całej rozciągłości stwierdzając między innymi, że: 

 • organ naruszył przepisy prawa procesowego w stopniu mającym wpływ na rozstrzygnięcie, co uzasadnia uwzględnienie skargi i uchylenie kwestionowanej decyzji;

 • w ocenie Sądu organ (Urząd) nie odniósł się do zaświadczenia wystawionego przez Romski Instytut Historyczny oraz Stowarzyszenie Romów w Polsce; 

 • Urząd zupełnie zignorował materiały znajdujące się w Romskim Instytucie Historycznym potwierdzające pobyt w getcie a mających – zdaniem Sądu - „kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.”

   

Kończąc uzasadnienie wyroku Sąd stwierdził, że w toku ponownego postępowania Urząd winien usunąć te nieprawidłowości. 

W niniejszym oświadczeniu czas na wnioski !

Po przedstawieniu powyższych faktów Stowarzyszenie zwraca uwagę na wyjątkowo naganne postępowanie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w stosunku do obywateli polskich pochodzenia romskiego starających się o przyznanie statusu kombatanta. Komentowany wyrok WSA w Bydgoszczy jest już drugim wyrokiem uchylającym decyzję Szefa Urzędu o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich Panu Robertowi B. Zauważamy, że identycznie Urząd postępował w stosunku do Pana Jana Sz. z Łodzi, w którego przypadku WSA w Łodzi także dwukrotnie uchyliło decyzje Szefa Urzędu z powodów naruszenia procedury postępowania.

Naszym zdaniem można mówić w przypadku Urzędu o dyskryminacji z powodu pochodzenia wnioskodawcy. Skoro Pan Robert B. złożył w dniu 2 sierpnia 2018 r. (prawie 4 lata temu) udokumentowany wniosek do Szefa Urzędu to sprawa już dawno winna znaleźć pozytywne zakończenie. Tymczasem organ ten nieudolnie prowadzi postępowanie dowodowe (co wynika z uzasadnienia obu wyroków) każdorazowo rozpatrując tylko część dowodów a pomijając inne. WSA w Bydgoszczy już dwukrotnie musiał interweniować wskazując w wyrokach na zaniedbania Urzędu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy jest jednakże sądem kasacyjnym wskutek czego może tylko uchylić decyzję wskazując na naruszenie prawa materialnego lub procesowego. Sąd nie może wydać decyzji zamiast organu administracyjnego. Z zasady tej w pełni korzysta Urząd wskutek tczego zachodzi obawa, że kolejną decyzję w sprawie Pana Roberta B. Szef Urzędu wyda za 2 lata oraz że będzie ona znowu negatywna z powodów znanych tylko jakiemuś urzędnikowi Urzędu. Decyzja ta znowu zostanie zaskarżona i tak będzie trwało – wg klasycznego powiedzenia – ad calendas graecas (czyli do nigdy), chyba że w międzyczasie Pan. Robert B. umrze i sprawa sama się zakończy. 

Takie korzystanie z prawa przez organ władzy publicznej nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawnym realizującym zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) a tak niestety się dzieje. Oczywiście w majestacie prawa! 


Roman Kwiatkowski 

Prezes StowarzyszeniaNajnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)