Raport z realizacji programu MCPDR w lipcu 2015r.
Raport z realizacji w lipcu 2015 r. programu Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów

W lipcu 2015 r. Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów jak co miesiąc udzielało pomocy telefonicznej  zgłaszającym się Romom, w formie telefonicznej, pomocy o charakterze humanitarnym oraz prawnym. Nadto w wymienionym okresie podjęto inne działania.
Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis niektórych działań podjętych przez Stowarzyszenie Romów w Polsce w okresie od 1 do 31 lipca  2015 r.
1. W dniach 6,7 i 8 lipca odbyły się kolejne szkolenia przeznaczone dla społeczności romskiej. Była to kontynuacja szkoleń rozpoczętych na początku realizacji Programu.
2. W dniach 6,8 i 10 lipca 2015 r. odbyły się ostatnie trzy szkolenia dla otoczenia romskiego. Tym razem w Andrychowie. Uczestniczyli w nich pracownicy Urzędu Miasta w Andrychowie, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej z Andrychowa oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. Łącznie wzięło udział w szkoleniach 30 osób. Szkolenie prowadzili: dr Kinga Orzeł-Dereń oraz radca prawny mgr Stanisław Rydzoń.
3.  W dniu 8 lipca 2015 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  wystąpiło z kolejnym monitem do Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie sytuacji mieszkaniowej Państwa Zofii i Tobiasza Oraczków.                            W szczególności Biuro RPO zauważyło, że Burmistrz nie odpowiedział na jego pismo monitujące  z dnia  23 marca 2015 r. w którym poprosiło ono o informację o podejmowanych przez Gminę działaniach mających na celu rozwiązanie najpilniejszych problemów mieszkaniowych tej i innych rodzin romskich.
Zauważamy, że Biuro Rzecznika podjęło sprawę mieszkaniową wymienionej rodziny z naszego zawiadomienia,  gdy okazało się, że Burmistrz Limanowej odmówił rodzinie udzielenia pomocy (nasze pismo z dnia 30 września 2014 r.) . Do sprawy powrócimy.
4.  W dniu 6 lipca 2015 r. otrzymaliśmy z Biura RPO pismo w sprawie prowadzenia przez Straż Miejską w Żywcu statystyk dotyczących liczby wykroczeń w Polsce popełnianych przez osoby narodowości romskiej (nasze zawiadomienie z dnia 28 kwietnia 2015 r.). W piśmie Biuro Rzecznika prosi o przesłanie dodatkowych informacji i materiałów w przedmiocie sprawy.  Dane te zostały niezwłocznie przekazane. Oczekujemy na ciąg dalszy sprawy. 
5.  Dnia 30 lipca 2015 r. Stowarzyszenie Romów w Polsce wystąpiło z pismem - protestem do Prezydenta Miasta Wrocławia w sprawie sposobu przeprowadzenia likwidacji koczowiska obywateli rumuńskich narodowości romskiej.
Poniżej przedstawiamy wymienione pismo.

                                                                                                                              Oświęcim, dnia 30 lipca 2015 r.

                                                                                                       
                                                                                                   Pan                                                                                                                                   Rafał Dutkiewicz                                                    Prezydent Miasta Wrocławia
Szanowny Panie Prezydencie
             W ostatnim okresie czasu na terenie Miasta Wrocławia miały miejsce zdarzenia, które drastycznie naruszają prawa człowieka. Chodzi nam o sposób przeprowadzenia likwidacji koczowiska obywateli  rumuńskich narodowości romskiej.
Rozumiemy, że dla władz Miasta Wrocławia istniejąca sytuacja była trudna z prawnego i społecznego punktu widzenia, lecz nie możemy zgodzić się z forma postępowania jaką zastosowano dla rozwiązania problemu.
Pragniemy wskazać, że nawet trudne sprawy można rozwiązywać w sposób cywilizowany.
Ostatnie wydarzenia kojarzą nam się nie z nowoczesnym Miastem Wrocław, lecz z miastem Breslau lat trzydziestych ub. wieku.
Niepokoi nas, że wydarzenia te odbijają się negatywnie na wizerunku Romów polskich, którzy żyją w tym kraju od sześciu wieków.
Jednocześnie wydarzenia te mogą być pożywką dla nadal występujących w Polsce postaw ksenofobicznych o zabarwieniu antyromskim.
Przypominamy, iż w Polsce prowadzony jest międzysektorowy dialog, którego celem jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań problemów imigrantów romskich pochodzenia rumuńskiego.
W przedstawionym wyżej zakresie popieramy stanowisko Stowarzyszenia Nomada zawarte w petycji skierowanej do Pana Prezydenta.
Oczekujemy także ze strony władz Miasta propozycji rozwiązania wskazanych problemów w sposób zgodny ze współczesnymi standardami społeczeństwa obywatelskiego.
Z wyrazami szacunku
                                                                                Prezes Zarządu Głównego
                             Roman Kwiatkowski

6. W dniu 30 lipca 2015 r.  wystąpiliśmy do Pani Ireny Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich z pismem popierającym jej działania co do sposobu likwidacji we Wrocławiu koczowiska obywateli rumuńskich pochodzenia romskiego.  Równocześnie załączyliśmy nasze pismo skierowane do Prezydenta Miasta Wrocławia w przedmiotowej sprawie.
Załączamy pismo do RPO.
                                                                                                                                 Oświęcim, dnia 30.7.2015 r.
                                                                                                    Pani
Profesor Irena Lipowicz                                                                                                   Rzecznik Praw Obywatelski
Szanowna Pani Rzecznik
             W ostatnim okresie czasu na terenie Miasta Wrocławia miały miejsce zdarzenia, które drastycznie naruszają prawa człowieka.  Chodzi o sposób przeprowadzenia likwidacji koczowiska obywateli rumuńskich narodowości romskiej.
Dlatego z prawdziwą satysfakcją przyjęliśmy skierowanie przez Panią Rzecznik w dniu 28 lipca 2015 r. pisma do Prezydenta Miasta Wrocławia w sprawie wyburzenia koczowiska.
My również mamy podobne – jak Pani Rzecznik – odczucia, że władze Miasta Wrocławia nie zrobiły wszystkiego by rozwiązać w sposób cywilizowany sytuację  romskich osiedli we Wrocławiu.                                W pełni zgadzamy się ze stwierdzeniem, że istniały w tym mieście realne możliwości wspólnego, tzn. między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Prezydentem Wrocławia, wypracowania mechanizmu, który mógłby być zastosowany w przyszłości  w każdym innym mieście w Polsce. Mechanizmu, który dawałby szanse na kompromisowe rozwiązania, gwarantujące przestrzeganie praw i wolności człowieka i zapewniające poszanowanie godności osób bezpośrednio dotkniętych działaniami urzędników miejskich we Wrocławiu.
Informujemy Panią Rzecznik, że w dniu dzisiejszym także wystąpiliśmy do Prezydenta Miasta Wrocławia z pismem protestującym przeciwko sposobowi  rozwiązania problemu romskiego koczowiska (załączamy wystąpienie).
Wyrażamy nadzieję, że w Polsce w końcu zwycięży duch prawa, tolerancji  i porozumienia, zaś władze publiczne nie będą dawały pożywki dla nadal występujących postaw ksenofobicznych o zabarwieniu antyromskim.
Zał.: Pismo j. w.   
                                                                                             Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Głównego                                                     Roman Kwiatkowski

7. W dniu 30 lipca 2015 r. otrzymaliśmy z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie pismo zawiadamiające, że Prokuratura ta postanowiła wyłączyć z akt sprawy 1Ds.474/15/D do odrębnego prowadzenia  materiały, dotyczące nieletniego Bartosza R.  „który mógł się dopuścić czynu karalnego z art. 256 par 1 kk w zw. z art. 257 kk na szkodę mniejszości etnicznej romskiej, poprzez zamieszczanie w dniu 16 lutego 2015 r.  na serwisie internetowym Demotywatory.pl  (artykuł: „ 2 miliony złotych zmarnowane na Aktywizacje Zawodową Cyganów.  Żaden nie podjął pracy” )komentarzy i przekazać wg właściwości Sądowi Rejonowemu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Zielonej Górze, celem rozpoznania wg właściwości.”.
Sprawa dotyczy rasistowskich wpisów jakie ukazały się po antyromskich oświadczeniach jednego z radnych Rady Miasta Puławy.
Składamy podziękowanie Prokuraturze Rejonowe w Lublinie za konsekwencje w działaniach. Mamy równocześnie nadzieję, ze Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wyda sprawiedliwe orzeczenie względem nienawistnego nieletniego.
8. Dnia 30 lipca 2015 r. wystąpiliśmy do Redakcji Gazety „Fakt Gazeta Codzienna” w Warszawie z prośbą o przekazanie podwładnym redaktorom, by publikując bulwersują ce informacje o bezprawnych i niegodnych czynach nie podawali danych dotyczących narodowości  sprawcy.
Wystąpienie to jest reakcją na artykuł zatytułowany „Nie żyje psina upita przez Romkę” jaki ukazał się w wydaniu internetowym Gazety „Fakt.pl” w dniu 26 lipca 2015 r.
Zauważamy, że jest to kolejna gazeta do której wystąpiliśmy w przedmiotowej sprawie (wcześniej „krakowski „Dziennik Polski”).
Poniżej pismo z dnia 30 lipca 2015 r.
                                         
                                                                                                                              Oświęcim, dnia 30 lipca 2015 r.

                                                                                  
Redakcja Gazety                                                                                        „Fakt Gazeta Codzienna”                                                      ul. Domaniewska 52                                                                                                                                                            02-672 Warszawa- Mokotów

Szanowni Państwo
                               W wydaniu internetowym Gazety „Fakt.pl” z dnia 26 lipca 2015 r. ukazał się artykuł zatytułowany „Nie żyje psina upita przez Romkę. Wytrzeźwiała, ale i tak odeszła…” (źródło: http://www.fakt.pl/poznan/suczka-ktora-zebraczka-poila-wodka-nie-przezyla,).
Z artykułu wynika, że „niewykluczone, że w tych okolicznościach Romce, która upoiła szczeniaka alkoholem, zostaną postawione zarzuty.”.
Informacje dotyczące niewłaściwego postępowania ze zwierzętami pojawiają się często w mediach wywołując dyskusję na temat przyczyn i sposobu zapobiegania tej patologii (np. masowe porzucanie psów w okresie urlopowym, wiązanie ich do drzew, czy wręcz okrutne zabijanie).  Dzięki działalności radia, telewizji, Internetu czy gazet sprawy są nagłaśniane, zaś sprawcami szybciej zajmują się organy ścigania.
Jednakże informacja o niewłaściwym postępowaniu z psem zamieszczona przez Waszą Redakcję   różniła się od innych podobnych jednym istotnym szczegółem.  W artykule kilka razy podano romskie pochodzenie sprawczyni zdarzenia, jakby to miało jakieś znaczenie dla oceny czynu i jego karalności.  Uważamy, podobnie jak w podobnych przypadkach Rzecznik Praw Obywatelskich, że czyn popełniła kobieta a jakie było jej pochodzenie narodowe nie jest istotne dla sprawy.
Wskazana sprawa jest niezwykle istotna z punktu widzenia realizacji konstytucyjnej zasady równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji), gdyż dotychczas nie zauważyliśmy aby media podawały pochodzenie etniczne sprawcy np. brutalnego traktowania psa, jeśli są oni obywatelstwa  polskiego pochodzenia polskiego, żydowskiego, ukraińskiego, czy niemieckiego.  Zachodzi pytanie, co Redakcja chce  uzyskać?  Czy chodzi o potwierdzenie własnego przekonania o pewnych stereotypach?
Z naszych doświadczeń wynika, że każdorazowo po podaniu przez media, iż sprawcą jakiegoś niegodnego czynu była osoba pochodzenia romskiego, pojawiają się w Internecie nienawistne wpisy pod adresem społeczności romskiej (w omawianym przypadku np. wpisy: „ romskie koorwy”, „dajcie tym przestępcom cwanym więcej szmalu”,” zrobić porządek z tymi bandytami”, „przeklęta cyganicha nie ją szlag trafi” itp.), co w przypadkach drastycznych wywołuje naszą reakcję w postaci zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Powoduje to więc samoistne nakręcanie się spirali nietolerancji oraz konieczność powiadamiania organów ścigania. 
Reasumując uprzejmie prosimy Redakcję  o przekazanie podwładnym redaktorom,  by publikując bulwersujące informacje o bezprawnych i niegodnych czynach nie podawały danych dotyczących narodowości obywateli polskich.
Wydaje nam się, że czytelnicy Waszej gazety z pewnością nie oczekują informacji o etnicznym pochodzeniu sprawcy, lecz informacji, iż psem zajęli się weterynarze ze schroniska, zaś sprawcą czynu Policja, czy prokuratura.
                                                                                                         Z wyrazami szacunku
Roman Kwiatkowski
Prezes Zarządu Głównego                                                                                                                    
 
9. Poniżej podajemy artykuły dotyczące Romów, które ukazały się na różnych stronach internetowych. Większość artykułów  i wpisów dotyczy 71 rocznicy obchodów holokaustu romskiego w Auschwitz-Birkenau. O konsekwencjach nienawistnych wpisów w raporcie sierpniowym.
 1/ http://demotywatory.pl/4528898/Proszę-paana-taam-z-przodu-jest-jeszcze -murzyn
 2/ http://wiadomosci.onet.pl/krakow/71-lat-temu-niemcy-zlikwidowali-oboz-cyganski-w-birkenau/0kqge9

3/ http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-kl-auschwitz-71-rocznica-likwidacji-zigeunerlager,nId,1862038
4/ http://wiadomosci.onet.pl/krakow/romani-rose-naszym-celem-jest-przezwyciezenie-antycyganizmu/z4rns1
5/ http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/4825857,71-rocznica-holokaustu-romow,id,t.html?cookie=1
6/ http://fakty.interia.pl/galerie/kraj/71-rocznica-likwidacji-zigeunerlader-zdjecie,iId,1893705,iAId,168447
7/ http://wyborcza.pl/1,91446,18474270,romani-rose-naszym-celem-jest-przezwyciezenie-antycyganizmu.html
8/ http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/4860473,obchody-71-rocznicy-likwidacji-obozu-cyganskiego-w-kl-auschwitz-birkenau-wideo,id,t.html
9/ http://oswiecim.naszemiasto.pl/artykul/71-lat-temu-w-kl-auschwitz-ii-miala-miejsce-masowa-zaglada,3468251,art,t,id,tm.html
10/ http://dzieje.pl/aktualnosci/71-rocznica-zaglady-romow-w-kl-auschwitz
11/ http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-kl-auschwitz-71-rocznica-likwidacji-zigeunerlager,nId,1862038
12/ http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/list-pelnomocniczki-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania-z-okazji-71-rocznicy-likwidacji
13/ http://news365.com.pl/kl-auschwitz-71-rocznica-likwidacji-zigeunerlager/
14/ http://www.forum.com.pl/oferty/cn65hyol/index.php
  
Oświęcim, dnia 11 sierpnia 2015 r.
Sporządził: prawnik Mobilnego Centrum  r.p. Stanisław Rydzoń


Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)