1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Protokół z wyboru ofert zgodnie z zasadą konkurencyjności do zapytania ofertowego nr ZO/02/09/2012/POKL z dnia 2.09.2012

W dniach 2.09.2012-25.09.2012 przeprowadzono wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenie usługi druku kwartalnika Dialog-Pheniben w związku z realizacją projektu „Dialog szansą na zmianę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.

Wartość zamówienia ustalono w dniu 2.09.2012 r. na kwotę 124000,00 zł na podstawie kalkulacji kosztów w ramach budżetu projektu „Dialog szansą na zmianę".


1.Przedmiot zapytania:
a) Kod CPV: 798100000 - 5 Usługi drukowania.

2.Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:
a)   Na stronie internetowej zamawiającego (www.stowarzyszenie.romowie.net) w dniu 02.09.2012
b)   W Biurze Projektu ul. Berka Joselewicza 5, 32-600 Oświęcim w dniu 02.09.2012

3. Termin składania ofert upłynął w dniu 25.09.2012 o godzinie 14.00.

4. Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapytanie ofertowe zostało rozesłane do minimum trzech potencjalnych wykonawców w dniu 02.09.2012.
Zapytanie ofertowe zostało wysłane do następujących wykonawców:
a) Zakład Graficzny - Colonel Spółka Akcyjna 30-532 Kraków ul. Dąbrowskiego 16 (Marcin Kurleto marcink@colonel.com.pl)

b) Akapit spółka cywilna Jerzy Krawczyk, 32-640 Zator, ul. Kopernika 14 (Jerzy Krawczyk jkakapit@wp.pl)

c) Pracownia Usług Poligraficznych i Reklamowych Remigiusz Prochowski „AMEK", Dankowice 43-331, ul. Mickiewicza 42 (Remigiusz Prochowski amek@bielsko.com.pl)

5. Oceny ofert dokonano według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:

 • Cena brutto - 100 pkt. waga 100% (1 pkt - 1 %)

C = C min x 100/ C1 gdzie:
C - liczba punktów przyznanych za daną ofertę
C min - najniższa cena brutto zaoferowana w odpowiedzi na ofertę
C1 - cena brutto oferty ocenianej

6. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe do zamawiającego wpłynęły trzy oferty:
a) Zakład Graficzny - Colonel Spółka Akcyjna 30-532 Kraków ul. Dąbrowskiego 16, złożona osobiście w dniu 20.09.2012

b) Akapit spółka cywilna Jerzy Krawczyk, 32-640 Zator, ul. Kopernika 14, złożona osobiście w dniu 14.09.2012

c) Pracownia Usług Poligraficznych i Reklamowych Remigiusz Prochowski „AMEK", Dankowice 43-331, ul. Mickiewicza 42, złożona osobiście w dniu 22.09.2012

 

7. Wszystkie oferty spełniły kryteria formalne i zostały poddanie ocenie według kryterium oceny, jakie zostało opisane w zapytaniu ofertowym - kryterium wyboru ofert 100% cena:

a) Zakład Graficzny - Colonel Spółka Akcyjna 30-532 Kraków ul. Dąbrowskiego 16 Liczba przyznanych punktów 100 pkt.
Cmin 121000/x 100/121000= 100

b) Akapit spółka cywilna Jerzy Krawczyk, 32-640 Zator, ul. Kopernika 14

Liczba przyznanych punktów 99,34 pkt.

Cmin 121000/x 100/121800= 99,34

c) Pracownia Usług Poligraficznych i Reklamowych Remigiusz Prochowski „AMEK", Dankowice 43-331, ul. Mickiewicza 42

Liczba przyznanych punktów 99,59 pkt.

Cmin 121000/x 100/121500= 99,59


8. Zakład Graficzny - Colonel Spółka Akcyjna 30-532 Kraków ul. Dąbrowskiego 16 przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując maksymalną liczbę punktów - 100 pkt. Zaplanowana cena mieści się w zaplanowanej do wydatkowania na ten cel wysokości środków. Uzasadnienie wyboru oferty: Zaproponowana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

9. W związku z tym, że zamawiający wysłał zapytanie ofertowe do ponad trzech potencjalnych wykonawców, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane e-mailem do wykonawców składających oferty. Wyniki postępowania zostały także upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.

11. Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Oświęcim, 26.09.2012                                                                 

 

 

                                                                                                      Roman Kwiatkowski

                                                                                                      Prezes Zarządu

 

 

                                                                                                      Renata Mucha

                                                                                                       Skarbnik

 

 

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)