Główne cele


-  Działalność edukacyjna i badawcza
-  Działalność kulturalna
-  Działalność wydawnicza

W ramach działalności edukacyjnej i badawczej:

- Organizacja spotkań i wykładów dla młodzieży celem upowszechniania wiedzy o historii, tradycji i kulturze romskiej
 funkcjonowanie biblioteki oraz archiwum celem gromadzenia, zabezpieczenia opracowania i udostępnienia zbiorów
 przeprowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych
 - Działania dokumentacyjne losów ofiar holocaustu (unikatowy zbiór dokumentacji dotyczącej holocaustu Romów – wywiady ze świadkami wydarzeń – romskimi ofiarami represji nazistowskich)
 - Realizacja projektu „Spotkania ze świadkami wydarzeń – Romami ofiarami represji nazistowskich” - w spotkania młodzieży z różnych krajów z byłym więźniem KL Auschwitz – Birkenau lub innego obozu nazistowskiego
 - Organizacja wystaw i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w dziejach narodu romskiego (rocznice deportacji, pogromów, powstań ludności romskiej)
- Prowadzenie bieżącego monitoringu sytuacji społeczności romskiej w Polsce oraz interwencje w sytuacjach konfliktowych
- Realizacja interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań w ramach IW EQUAL projektu ,,Romowie na rynku pracy”
- Organizacja i uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących zagadnień z zakresu ochrony praw człowieka, multikulturalizmu, dialogu, tolerancji, integracji, przeciwdziałania zjawiskom rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii
    Realizacja filmu dokumentalnego „Romowie – skazani na zagładę” w ramach Programu Kultura 2007-2013
- Organizowanie wystaw o charakterze krajowym i międzynarodowym, m.in.
- Wystawa fotografii Tomasza Tomaszewskiego ,,Cyganie inni ludzie tacy jak my”
- Ruchoma wystawa o Romach rumuńskich ,,Warszawa – Bukareszt” – wspólnie z ,,Gazetą Wyborczą”
- Stała wystawa poświęcona zagładzie Romów europejskich w czasie II wojny światowej mieszcząca się w bloku XIII
- Wystawa „Zagłada Romów Europejskich i Współczesny Rasizm w Europie”
- Wystawa plenerowa fotografii „Cyganie. Romowie – Zapomniane Obrazy”
- Wystawa multimedialna „Romowie-stan duszy czy kultura równoległa”

w ramach działalności kulturalnej:

- Organizacja koncertów muzycznych, festiwali, spotkań z kulturą romską
- Działania popularyzujące kulturę i tradycję romską w mass-mediach
- Działania promujące wiedzę o kulturze i tradycji romskiej oraz idei tolerancji i dialogu międzykulturowego na łamach wydawanego przez Stowarzyszenie kwartalnika spoleczno-kulturalnego „Dialog-Pheniben
- Działania promujące wiedzę o kulturze i tradycji romskiej wśród młodzieży - organizowanie spotkań i prelekcji w szkołach średnich

działalność wydawnicza:

- Kwartalnik społeczno kulturalny "Dialog – Pheniben"
- Tadeusz Czacki, Andrzej Mirga "Biblioteczka Cyganologii polskiej cz. 1” 1993r
- "Los Cyganów KL Aushwitz Birkenau” Oświęcim 1994r
- Red. Wacław Długoborski ,,50 lecie zagłady Romów” 1994r
- Ignacy Daniłowicz ,, O Cyganach wiadomość historyczna” 1995r
- Piotr Wójcik ,,Cyganie z obu stron Karpat,, 2000r
- Marian Grzegorz Gerlich ,,Romowie. Przekraczanie granic własnego świata” 2001r

- Lech Mróz ,,Dzieje cyganów w- Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII w 2002r

- Marian Grzegorz Gerlich ,,Pozostaniemy Romami” 2004r

-Tadeusz Paleczny "Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów 2004r
- Joanna Talewicz -Kwiatkowska ,,Nasze prawa w Zjednoczonej Europie” 2004r
- Agnieszka Kowarska "Szkice o tańcach Romów” 2004r
- "Zagłada Sinti i |Romów” Katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum
- Agnieszka Kowarska ,,Polska Roma – tradycja i nowoczesność” 2005r
- Tadeusz Czekaj, Roman Kwiatkowski "Zagłada Romów europejskich” 2005r
- "Cyganie – Romowie. Zapomniane obrazy" – album ze zdjęciami Janusza Helfera 2006r
- Jerzy Dębski, Joanna Talewicz-Kwiatkowska „Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień” 2008
    Marek Isztok, Michał Kaczkowski „Romowie – stan duszy czy kultura równoległa” – katalog wystawy - 2008

Hlavné ciele pôsobenia Spolku Rómov v Poľsku:
a) Edukačná a výskumná činnosť
b) Kultúrna činnosť
c) Vydavateľská činnosť

Edukačná a výskumná činnosť:
 
- organizácia stretnutí a prednášok pre mládež s cieľom zverejniť vedomosti o rómskych: dejinách, tradícii a kultúre
- pôsobenie knižnice aj archívu s cieľom zberania, zabezpečenia, spracovania a sprístupňovania zásob
- prevádzanie archiválnych a knižničných dotazov
- činnosti dokumentujúce osudy obetí Holokaustu (jedinečný súbor dokumentácie sa týkajúcej Holokaustu Rómov – rozhovory zo svedkami udalostí –  rómskymi obeťami nacistických represií)
- organizácia každoročných osláv likvidácie „Zigeunerlager” v KL Auschwitz – Birkenau
- Realizácia projektu „Stretnutia so svedkami udalostí – Rómami, obeťami nacistických represií ” – stretnutia mládeže z rôznych štátov s bývalým väzňom KL Auschwitz – Birkenau alebo iného nacistického tábora
- organizácia výstav a osláv spojených s dôležitými udalosťami v dejinách rómskeho národa (výročia deportácií, pogromov na Rómov, povstaní Rómov)
- vedenie bežného monitoringu situácie rómskej spoločnosti v Poľsku a intervencie v konfliktových situáciách
- Realizácia filmu „Rómovia. Odsúdení na záhubu” v rámci programu Európa pre občanov (Aktivita 4. Aktívna európska pamäť)
- Realizácia interdisciplinárnych a inovačných výskumov v rámci IW EQUAL projektu ,,Rómovia na trhu práce”
- organizácia a zúčastnenie sa štátnych a medzinárodných konferencií a seminárov týkajúcich sa otázok z oblasti ochrany ľudských práv, multikulturalizmu, dialógu, tolerancie, integrácie, zabraňovania rasizmu, diskriminácie a xenofóbie

Kultúrna činnosť:

- organizácia hudobných koncertov, festivalov, stretnutí s rómskou kultúrou
- činnosti propagujúce rómsku kultúru a tradíciu v masových médiách
- činnosti propagujúce vedomosti o rómskej kultúre a tradícii medzi mládežou
- organizácia stretnutí a prednášok v stredných školách
- popularizácia rómskej kultúre a tradície aj idey tolerancie a medzikultúrneho dialógu v rámci vydávaného Spolkom spoločensko–kultúrneho mesačníka „Dialog – Pheniben”
- pôsobenie Rómskej umeleckej agentúry v rámci IS Equal
- organizácia výstav štátneho aj medzinárodného významu, o. i.:
 -,,Cigáni iní ľudia takí ako sme my” - Tomasz Tomaszewski
- Pohybová výstava o rumunských Rómoch ,,Varšava– Bukurešť” – spolu s novinami ,,Gazeta Wyborcza”
- Stála expozícia venovaná záhube  európskych Rómov počas 2. svetovejvojny, umiestnená v bloku XIII na území Štátneho múzea Auschwitz – Birkenau
- Výstava „Zagłada Rómov Europejskich i Współczesny Rasizm w Europie”
- Plenérová výstava fotografií „Cigáni. Rómovia – Zabudnuté obrazy”

Vydavateľská činnosť:

- Spoločensko-kultúrny mesačník ,,Dialog – Pheniben"
- Tadeusz Czacki, Andrzej Mirga, ,,Biblioteczka Cyganologii polskiej cz. 1”- Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1993;
- ,,Los Cyganów KL Auschwitz Birkenau” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1994;
- Wacław Długoborski(red.), ,,50 lecie zagłady Romów” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1994;
- Ignacy Daniłowicz, ,,O Cyganach wiadomość historyczna” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1995;
- Marian G. Gerlich (red.), „Raport-Romowie o edukacji swoich dzieci (na przykładzie Cyganów Karpackich)”- Raport z badań, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 1997;
- Roman Kwiatkowski, Leszek A. Gruszczyński, Henryk J. Pawela, Jan Pasternak (red.), „Opis położenia społecznego Romów w Polsce”- Raport z badań, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Katowice-Oświęcim 1999;
- Piotr Wójcik, ,,Cyganie z obu stron Karpat,, - Wyd. Twój Styl/Wyborcza 2000;
- Marian Grzegorz Gerlich, ,,Romowie. Przekraczanie granic własnego świata” – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2001;
- Lech Mróz, ,,Dzieje Cyganów- Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII” – Wydawnictwo DIG, Warszawa 2002;
- Marian Grzegorz Gerlich, ,,Pozostaniemy Romami” – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004;
- Tadeusz Paleczny, ,,Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów”- Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004;
- Joanna Talewicz–Kwiatkowska, ,,Nasze prawa w Zjednoczonej Europie” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004;
- Agnieszka Kowarska, ,,Szkice o tańcach Romów” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2004;
- ,,Zagłada Sinti i Romów”-Katalog stałej wystawy w Państwowym Muzeum KL Auschwitz- Birkenau – Dokumentations und Kulturzentrum Deutscher Sint und Roma – Heidelberg 2003, edycja polska: Stowarzyszenie Romów w Polsce – Romski Instytut Historyczny;
- Agnieszka Kowarska, ,,Polska Roma – tradycja i nowoczesność” -Wydawnictwo DIG Warszawa 2005;
- Tadeusz Czekaj, Roman Kwiatkowski, ,,Zagłada Romów europejskich” - Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2005;
- ,,Cyganie – Romowie. Zapomniane obrazy” -Album ze zdjęciami Janusza Hellera Wydawnictwo DIG, Warszawa 2006;
- Lech Mróz, „Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej”- Wydawnictwo DIG Warszawa 2007;
- Jerzy Dębski, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, „Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II wojny światowej w świetle relacji i wspomnień” - Wydawnictwo DIG Warszawa 2007;
- Tadeusz Paleczny, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, „Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008;
- Marek Isztok, Michał Kaczkowski, „Romowie – stan duszy czy kultura równoległa” – Katalog do wystawy – Stowarzyszenie Romów w Polsce, Oświęcim 2008;

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)