1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

Pismo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Romów w Polsce do Prokuratora Generalnego

Oświęcim, dnia 20 stycznia 2015 r. 

Pan Andrzej Seremet
Prokurator Generalny RP

Szanowny Panie Prokuratorze
W załączeniu przesyłam dwa postanowienia o umorzeniu dochodzenia wydane przez:
1.    Prokuraturę Rejonową Kraków Śródmieście Zachód w Krakowie z dnia 29.12.2014 r. sygn.. akt 4Ds.210/14;
2.    Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia – Stare Miasto we Wrocławiu z dnia 31.12.2014 r. sygn.. akt 2Ds.284/14
z uprzejmą prośbą o polecenie ich zbadania w trybie nadzoru z punktu widzenia realizacji Wytycznych Pana Prokuratora z dnia 27 października2014 r. w sprawach związanych z przestępstwami z nienawiści dokonywanymi z wykorzystaniem Internetu, skierowanych do Prokuratorów Apelacyjnych.
W sprawach tych nie wniesiono zażaleń do właściwych sądów. Zdaniem Stowarzyszenia, poruszone poniżej zagadnienia jako często występujące i  dotyczące nie  tylko społeczności romskiej, winny zostać przeanalizowane przez Pana Prokuratora oraz podległe mu służby.  

Ad. 1. Postanowienie zostało wydane w związku z zawiadomieniem złożonym przez  Stowarzyszenie Romów w Polsce po stwierdzeniu nienawistnych względem Romów wpisów w Internecie związanych z konfliktem etnicznym w Andrychowie.               

Z uzasadnienia postanowienia wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie (str. 3 ostatni akapit) wynika, że „wypełnione zostały znamiona przestępstwa publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych. Wypowiedź ta po pierwsze, ma na celu wzbudzenie poczucia niższości społeczności romskiej zamieszkującej Andrychów, poprzez ustawienie ograniczeń w korzystaniu przez przedstawicieli tej społeczności z określonych praw i wolności. W opinii autora grupa ta nie powinna być traktowana na równi z pozostałymi mieszkańcami tej gminy, co wyraża się w wypowiedzi jej twórcy, że „należy jej odebrać wszelkie zasiłki socjalne” i „nadać obowiązek pracy.”   Tego typu wywiedź wzbudza uczucie silnej niechęci, braku akceptacji, a nawet wrogości do ww. osób, podkreślając tym samym uprzywilejowanie reszty mieszkańców gminy w stosunku do  tej społeczności.  Po drugie, wypowiedź ta ma na celu stworzenie u mieszkańców poczucia zagrożenia ze strony przedstawicieli społeczności romskiej („zrobimy wszystko co w naszej mocy w walce o bezpieczna Polskę dla Polaków”). Autor podkreślając, że istnieje tam „problem romski”, który należy „szybko i sprawnie rozwiązać”, nawołuje tym samym do konfliktu pomiędzy tymi grupami mieszkańców, do samosądów. Ogólny wydźwięk tej wypowiedzi jest jednoznacznie negatywny.”

Z takim uzasadnieniem Stowarzyszenie w pełni się identyfikujemy.
Zaskoczeni jesteśmy jednak następnymi ustaleniami Prokuratury:
„W trakcie dochodzenia ustalono, że przedmiotowa wypowiedź została umieszczona na portalu społecznościowym Facebook, którego właścicielem jest spółka mająca swoja siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki.   Nie kierowano w sprawie wniosku o udzielenie pomocy prawnej do Stanów Zjednoczonych Ameryki z uwagi na brak możliwości jego realizacji mając na względzie uprzednie odmowy realizacji takich wniosków w podobnych sprawach.”    
Wydaje się, że Prokuratura powinna – mając na uwadze  Wytyczne z dnia 27.10.2014 r. (część II pkt 1 oraz część IV Współpraca) –dokonać analizy możliwości uzyskania pomocy prawnej z USA oraz wystąpić o taką pomoc. Powoływanie się przez organy Prokuratury w odmownych postanowieniach na „uprzednie odmowy realizacji takich wniosków w podobnych sprawach” nie jest konstruktywnym rozwiązaniem, gdyż nie zmierza do ukarania sprawcy, co winno być celem każdego dochodzenia. A to jest demoralizujące i skłania przestępców do działań, za które nie poniosą one odpowiedzialności.
W przedstawionej sytuacji Stowarzyszenie prosi Pana Prokuratora o zobowiązanie wskazanej  Prokuratury o skierowanie umotywowanego wniosku do właściwych organów USA o udzielenie pomocy prawnej.    Równocześnie, ponieważ sprawa dotyczy nie tylko mniejszości romskiej, ale i innych mniejszości,  prosimy o rozważenie podjęcia innych działań, w tym o charakterze międzynarodowym, by można było ścigać przestępców internetowych mających siedzibę w USA (pisze Pan Prokurator o tym na stronie 8 Wytycznych: NW3C). 
Ad.2.   Postanowienie zostało wydane  w związku z umieszczeniem na stronie „Gazety Wrocławskiej” komentarzy zawierających treści obraźliwe dla społeczności romskiej.
Z uzasadnienia postanowienia wynika, że: „Następnie zwrócono się do „Gazety Wrocławskiej” o dostarczenie adresów IP komputerów, z których dokonywano wpisów pod artykułami „Cyganie w Rynku obłapiają przechodzące kobiety. Co wtedy robić?”, „Cyganie atakują na Rynku. Tylu żebrzących nie było od lat”, „Fontanna w centrum zamieniona w basen dla Cyganów”. Przesłuchani w charakterze  świadków w trybie art. 183 kpk …. (tu wymieniono 26 osób, które dokonały nienawistnych wpisów) zeznali, że nie umieszczali wpisów pod przedmiotowymi artykułami oraz nie wiedzą, kto mógł to zrobić. W toku dochodzenia przeprowadzono czynności procesowe i pozaprocesowe zmierzające do ustalenia sprawców zdarzenia. Wobec tego, iż czynności te nie oprowadziły do ustalenia sprawców przestępstwa należało postepowanie umorzyć wobec nie wykrycia sprawców przestępstwa.”         
Z takim uzasadnieniem nie zgadzamy się co do zasady. Skoro ustalono IP 26 osób, które dokonały wpisów (z ich komputerów dokonano wpisów), to nie może tak być, że sprawcy jak jeden mąż odpowiadają, że oni z tymi wpisami nic wspólnego nie mają i oczywiście one ich nie dokonywały, zaś Prokuratura przyjmuje te oświadczenia bez jakiegokolwiek uwag, czy zastrzeżeń. Oczywistą rzeczą jest, że sprawcy składają zeznania w taki sposób by nie być ukarani, a być uwolnieni od  odpowiedzialności. Jednakże zadaniem przyjmujących zeznanie jest nie tylko przyjęcie kłamliwych zeznań, lecz przede wszystkim  udowodnienie sprawcy, że popełnił czyn zabroniony. Tymczasem w przedmiotowej sprawie Prokuratura nie podjęła żadnych działań by zweryfikować prawdziwość składanych zeznań. Wydaje się , że jednostki organizacyjne Prokuratury nie zapoznały się jeszcze z wymienionymi Wytycznymi, a jeśli tak, to ich nie stosują.
Wniosek taki potwierdzają ostatnie kontakty z innymi jednostkami organizacyjnymi Prokuratury. Wskutek takich działań praktycznie wszystkie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa składane przez Stowarzyszenia są załatwiane odmownie, z uzasadnieniem „z powodu niewykrycia sprawców przestępstwa”, w sytuacji gdy wszyscy sprawcy byli wcześniej przesłuchani przez Prokuraturę.
Praktyka taka jest oczywiście niezgodna z zapisami części II  Wytycznych, szczególnie pktu 7, zgodnie z którym: „W przypadku wątpliwości związanych z identyfikacja sprzętu i jego użytkownika niezbędne jest podjęcie czynności zmierzających do ustalenia, czy z tego samego IP, w zbliżonym czasie były dokonywane  inne czynności – przykładowo: logowani do portali społecznościowych, banków itp. stron, z których korzystanie umożliwia indywidualna nazwa użytkownika (login) i hasło, a także czy na innych stronach, w zbliżonym czasie występowała osoba posługująca się tym samym pseudonimem (nick,iem).”
W opisanym przez nas przypadku Prokuratura we Wrocławiu w żadnym stopniu nie skorzystała z Wytycznych, w tym w szczególności z zapisu ww. pkt 7 w części II. Gdyby tak uczyniła, przynajmniej części sprawców udowodniono by iż dokonywali nagannych wpisów. Nawiasem mówiąc należałoby zastosować taką samą metodę jaką orany ściągania stosują przy przestępstwach drogowych (radary), gdzie albo odpowiada właściciel auta albo osoba wskazana przez niego jako kierująca pojazdem. Przenosząc tą zasadę na grunt Internetu, odpowiadać powinien zawsze właściciel komputera, chyba że wskaże osobę, która dokonała wpisu.       
Podając powyższe uprzejmie prosimy o służbowe wykorzystanie zgłoszonych spraw. Mamy nadzieję, że przedstawione uwagi wpłyną  na poprawę jakości ścigania przestępstw i przestępców internetowych.

Z wyrazami szacunku
Prezes
Roman Kwiatkowski

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)