1. Stowarzyszenie Romów w Polsce
  1. Historia i misja
  2. Władze
  3. Romski Instytut Historyczny
  4. The Fight Against Antisemitism in Poland: Monitoring, Intervention, Education
  5. Projekty
  6. Mobilne Centrum Przeciwdziałania Dyskryminacji Romów
  7. Centrum Porad - FIO
  8. Dzielmy się doświadczeniami
  9. Podnoszenie kwalifikacji i zatrudnienie drogą do integracji
  10. Po obu stronach Karpat
  11. Polsko - Słowackie warsztaty
  12. Media o nas
 2. Aktualnie
 3. Romowie
  1. Historia
  2. Tradycja i Kultura
  3. Współczesność
   1. "Cygan ze strachu, Rom z dumy" - Katarzyna Marwicz w rozmowie z Marcinem Kołodziejczykiem, dziennikarzem tygodnika "Polityka", nagrodzonym za tekst o Romach w Rumunii.
   2. Delegacja Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów oraz Niemieckiego Związku Piłki Nożnej na Węgrzech 26-28.10.2009 - sprawozdanie z pobytu.
   3. Romowie w Polsce
   4. Szczyt Unii Europejskiej w sprawie Romów
   5. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji
  4. Artykuły i Raporty
   1. Raporty
   2. Raport "Romowie na rynku pracy" [PDF]
   3. Raport pt. Funkcjonowanie poznawcze dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych - konteksty społeczne [PDF]
   4. Raport Romowie - Bezrobocie [PDF]
   5. Rzucając wyzwanie przymusowej sterylizacji kobiet romskich w Czechach- źródło ERRC http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2228, tłumaczenie Małgorzata Kołaczek
   6. Romowie. Rozprawa o poczuciu wykluczenia- Marian Grzegorz Gerlich, Roman Kwiatkowski
   7. Wykuwanie pamięci. Kilka uwag na temat wystawy ”Zagłada Romów Europejskich oraz Rasizm we Współczesnej Europie” - Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Isztok
   8. Mass media jako czynnik wpływający na integrację społeczną Romów – przypadek Polski, Węgier, Słowacji- Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Małgorzata Kołaczek
   9. Pomoc dla Romów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szanse i zagrożenia
   10. Romowie na rynku pracy – badania i raport
 4. Romski Holokaust
  1. Informacje historyczne
   1. Początek represji antyromskich po dojściu nazistów do władzy w Niemczech
   2. Początek "ostatecznego rozwiązania" kwestii romskiej
   3. Eksterminacja Romów w okresie II wojny światowej w okupowanych krajach Europy
   4. Syndrom Holokaustu
  2. Świadkowie Holokaustu
  3. Relacje świadków
   1. Franz Wirbel
   2. Szmyt Władysław
   3. Edward Paczkowski
   4. Edward Kwiatkowski
   5. Anna Kwiatkowska
   6. Aleksy Kozłowski
   7. Władysława Jaglenicz
   8. Leokadia Jaworska
   9. Elizabeth Guttenberger
   10. Ryszard Głowacki
   11. Helmut Clemens
   12. RELACJE VIDEO
  4. Skany dokumentów
   1. Świadectwa
  5. Dzień pamięci o zagładzie Romów
   1. Kalendarium upamiętniania holokaustu Romów i Sinti przez Stowarzyszenie Romów w Polsce - lata 1993-2012
   2. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów- PROKLAMACJA
   3. 65 rocznica likwidacji tzw. Zigeunerlager – obrona pamięci dla lepszej przyszłości
   4. Relacja z 65. rocznicy likwidacji tzw. Zigeunerlager [VIDEO]
  6. Spotkania ze świadkiem
   1. Spotkania ze świadkiem
   2. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.1
   3. Spotkanie z Edwardem Paczkowskim - relacja [VIDEO] cz.2
 5. Edukacja i Kultura
  1. Działalność edukacyjna SRwP
   1. Edukacja
   2. Oferta spotkań edukacyjnych Stowarzyszenia Romów w Polsce
  2. Dialog-Pheniben
  3. Spotkania edukacyjne
  4. Wystawy
   1. Wystawa stała
  5. Publikacje
 6. Video
 7. Galeria
 8. Polecamy
 9. Dialog- Pheniben
 10. Akcja Reinhardt
  1. Romowie stawali się elementem europejskiej układanki etnicznej od X w.
  2. Ustawy Norymberskie składały się z dwóch aktów prawnych: „Ustawy o ochronie niemieckiej krwi i honoru” oraz „Ustawy o obywatelstwie Rzeszy”
  3. Zagłada Romów na terenach okupowanych przez Niemcy.
  4. Zakończenie
  5. Główne cele projektu: Romowie jako ofiary Akcji Reinhardt.
  6. Rezultaty kwerendy archiwalnej
  7. Rezultaty kwerend archiwalnych
  8. Polskie publikacje i działania upamiętniające dotyczące zagłady Romów – w kontekście międzynarodowym.
  9. Auschwitz-Birkenau: działalność Muzeum i Stowarzyszenia Romów w Polsce.
  10. Obozy związane z Akcją Reinhardt
  11. Działalność na rzecz pamięci
  12. Miejsca masowych egzekucji Romów w Polsce południowej. Analiza wybranych lokalizacji.
  13. Dwa pomniki. Estetyka i polityka romskiej pamięci.
  14. Kwerenda z zasobie archiwalnym Geheime Staatspolizei – Staatspolizeistelle Trier
  15. Kwerenda w zasobie archiwalnym ITS – Bad Arolsen
  16. Przypadki indywidualne.
  17. Przebieg zagłady: analiza wybranych przypadków
  18. Poszukiwania miejsc pamięci i ich upamiętnień.
 11. E-Lekcje
 

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie z dn. 08 lipca 2015 r
Oświadczenie   z dnia 08 lipca 2015 roku
Stowarzyszenia Romów w Polsce

Protestujemy przeciwko działaniom władzy publicznej oraz mediów publicznych naruszającym przepisy art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji, art. 4 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Poniżej przedstawiamy cztery  przypadki naruszenia polskiego prawodawstwa przez publiczne władze samorządowe, wymiar sprawiedliwości oraz media publiczne stygmatyzujące obywateli polskich romskiego pochodzenia.
Apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie praktyki publicznego podawania narodowości sprawcy czynu zakazanego, czy beneficjenta pomocy społecznej.

Działania takie mają charakter dyskryminujący, dzielą obywateli polskich oraz niepotrzebnie wywołują negatywne emocje w stosunku do mniejszości romskiej.
1) W dniu 2 marca 2015 r. zawiadomiliśmy Prokuraturę Rejonową w Puławach, iż w dniach 21 i 29 stycznia 2015 r. w trakcie obrad Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta Puławy oraz sesji Rady Miasta Puławy jeden z radnych miejskich publicznie nawoływał do nienawiści w stosunku do mniejszości romskiej w Puławach z powodu jakoby nadużywania świadczeń socjalnych i pasożytowania kosztem reszty mieszkańców. Równocześnie radny przedstawił dane dotyczące pomocy pozyskane z miejscowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z których miała wynikać szkodliwość ich zamieszkiwania  Puławach.  
2) W dniu 20 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie Romów w Polsce wystąpiło do redaktora naczelnego gazety „Dziennik Polski” ukazującej się w Krakowie z prośbą o przekazanie podległym dziennikarzom, by publikując bulwersujące informacje o bezprawnych i niegodnych czynach sprawców, nie podawali danych dotyczących romskiej (jakiejkolwiek) przynależności narodowej sprawcy. Wystąpienie to zainicjowane zostało artykułem „Romka odpowie za rozbitą główkę swojego dziecka”, jaki ukazał się w tej gazecie w wydaniu w dniach 18-19 kwietnia 2015 r.
3) Dnia 28 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie Romów w Polsce wystąpiło do Burmistrza Żywca ze skargą na działalność Straży Miejskiej w Żywcu. W szczególności zwróciliśmy uwagę Burmistrza na nielegalność zbierania danych przez podległą mu służbę, jaką jest Straż Miejska, dotyczących wykroczeń popełnionych przez osoby narodowości romskiej oraz przekazywania  tych danych osobom trzecim (autorom rocznika „Studia Romologica”). Z osobnym pismem wystąpiliśmy do innej jednostki podległej Burmistrzowi, kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu także w sprawie nielegalnego zbierania danych o obywatelach polskich narodowości romskiej przy okazji udzielania świadczeń socjalnych oraz przekazywania ich na zewnątrz (również autorom w/w rocznika). W obu przypadkach podaliśmy  źródło „wycieku” danych. Byli nim pracownicy obu miejskich jednostek.
4) W dniu 19 czerwca 2015 r. wystąpiliśmy do Prezesa  Sądu Rejonowego w Pabianicach z protestem przeciwko podaniu przez jednego z sędziów w tym Sądzie w uzasadnieniu wyroku, w negatywnym kontekście,  narodowości  romskiej sprawcy czynu.
We wszystkich wskazanych przypadkach Stowarzyszenie Romów w Polsce zareagowało kierując zawiadomienia do Prokuratury, Rzecznika Praw Obywatelskich,  Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych, czy przełożonych funkcjonariuszy publicznych.
Reakcje  były różne. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie radnego z Puław, RPO i GIODO wszczęli postępowanie wyjaśniające, natomiast redaktor naczelny „Dziennika Polskiego”, czy kierownik MOPS w Żywcu nie udzielili nam  odpowiedzi. Otrzymaliśmy też odpowiedź od Burmistrza Żywca, z której wynika, że procedury w zakresie danych osobowych działają i wszystko jest w porządku. Wreszcie od Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale może dlatego, że dopiero minęły 2 tygodnie od wysłania protestu.
Wszystkie cztery sprawy mają wspólny mianownik. Jest nim narodowość romska sprawcy, czy beneficjenta jakiejś pomocy.   Znamienne  jest to, że w przypadku popełnienia wykroczenia, czy  otrzymania pomocy ze strony państwa przez inną mniejszość narodową np. żydowską, niemiecką, czy białoruską, nigdy żaden organ państwowy, czy medialny – nie podaje narodowości. W przypadku mniejszości romskiej jest to norma. A przecież o ukaraniu sprawcy, czy przyznaniu pomocy społecznej winny decydować:  udowodnienie sprawcy, że popełnił przestępstwo, czy spełnienie przez osoby starające się o pomoc społeczną  przesłanek ustawowych m.in.  dochodowych do otrzymania pomocy społecznej.
Stąd nasz protest i prośba o zaniechanie takich działań, bo nie mają one nic wspólnego z demokratycznym państwem prawnym (art. 2 Konstytucji), czy zasadą równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji).
Ze swojej strony zapewniamy, że będziemy zwalczać przedstawione naruszenia prawa w sposób stanowczy, by obowiązujące  prawo było jednakowo stosowane wobec  wszystkich Polaków, niezależnie od ich narodowego pochodzenia.

Prezes Zarządu Głównego

Roman Kwiatkowski

Najnowsze w galerii

Napisz do redakcji

Stowarzyszenie Romów w Polsce
ul. Berka Joselewicza 5
32-600 Oświęcim
tel. 0 33 8426989
e-mail: 17421453@pro.onet.pl; stowarzyszenie@romowie.net
Licznik odwiedzin: 512 418 osób
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)